bg ro sr
Profi Tours Телефон за резервации: 0885 706 771, 02 940 11 03
партньор на Coral Blue Beach Hotel

Без такса резервация!
Безплатна анулация на повечето резервации!

Директна резервация

Провери наличност и цена.
Резервация за 5 минути!

резервирай повече стаи
Greece-Hotels.bg - Хотели и почивки в Гърция

Общи условия за организирано пътуване:

1. Записване за пътуване

1.1. Записване е възможно директно в офисите на фирмата или по факс, интернет или чрез турагенти в страната.

2. Цени и плащане

2.1. Цените на всички пътувания в страната и в чужбина са с включен ДДС.
2.2. Плащането се извършва в лева в брой или по банков път на сметката на Туроператора. Банкова сметка на "ПРОФИ ТУРС" ООД:
РАЙФАЙЗЕН БАНК,
гр. София, бул. "Христо Ботев" 53 А,
IBAN: BG 57 RZBB91551061011915,
BIC: RZBBBGSF.

2.3. Депозит. Размерът на депозита е не по-малко от 30% от цената на пътуването. Потребителят внася депозита в момента на подписването на договора за организирано туристическо пътуване, ако не е упоменат изрично друг срок в договора. За датите на ранните записвания и при сключване на договор по промоционална оферта, като депозит се внася пълната сума.

3. Права и задължения на страните

3.1. Туроператорът се задължава:
3.1.1. да предостави в съответствие с условията на сключения договор туристическите услуги, заплатени от Потребителя;
3.1.2. да осигури застраховка на Потребителя "Медицински разходи при болест и злополука" за пътуванията извън страната, включена в пакетната цена, освен в случаите, когато става въпрос за пътувания в рамките на ЕС и Потребителят има европейска здравна карта;
3.2. Туроператорът има право да се откаже от договора, без да носи никаква отговорност, ако Потребителят не извърши плащания в пълен размер в установените срокове. Фактът за извършено плащане се удостоверява с надлежно оформен документ. Ако Потребителят е внесъл депозит, но не е извършил в установените срокове плащанията до пълния обем на общата цена на пътуването, депозитът не се връща и се задържа като неустойка за неизпълнение.
3.3. Туроператорът задължително представя на Потребителя преди подписването на договора Сертификат за сключения застрахователен договор по чл. 42 от ЗТ.
3.4. Туроператорът изпълнява изискванията на Регламент (ЕО) №1107/2006 на Европейския парламент и на съвета от 05.07.2006 г. относно правата на хората с увреждания и на хората с ограничена мобилност при пътувания по въздух, като Потребителят се задължава да уведоми Туроператора в писмен вид при сключване на договора, ако е лице с увреждания или с ограничена мобилност.
3.5. При необходимост и с цел да не се променя съдържанието на програмата Туроператорът, в това число и екскурзоводът на съответната група, си запазват правото да правят размествания по програмата на пътуването по дни и часове, без това да променя по същество съдържанието на програмата.
3.6. Потребителят се задължава:
3.6.1. при пътуванията извън България да си осигури необходимите лични документи, оформени в съответствие със законите на посещаваната страна и на Р. България, включително:
- за страни извън ЕС, с изключение на Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания, Черна гора и Македония - валиден задграничен паспорт със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за туристи над 18 г., по програми, които включват само страни членки на ЕС или Швейцария, Норвегия, Хърватия, Сърбия, Босна и Херцеговина, Албания и Македония - валидна лична карта или валиден задграничен паспорт;
- за Черна Гора - валиден задграничен паспорт или лична карта със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г. - валиден документ за самоличност, изискван от съответната държава, със срок на валидност не по-малък от 6 месеца към датата на връщане от пътуването;
- за деца под 18 г., пътуващи сами - освен необходимият документ за самоличност, допълнително се изисква нотариално заверена декларация от двамата родители, че са съгласни детето им да пътува в чужбина, с телефон на нотариуса (ако непълнолетният пътува заедно с един от родителите си, необходимо е той да притежава нотариално заверено съгласие за пътуването от другия родител). Оригиналната декларация и 2 копия следва да се носят по време на пътуването.
- за деца под 18 г., пътуващи сами или с единия от родителите по програма през територията на Хърватия - нотариално заверена декларация преведена на хърватски или английски език;
- Европейска здравна карта;
- Виза - Необходимостта от виза за български граждани е конкретно посочена за всяка програма. Граждани на други страни следва самостоятелно да проверят и изпълнят изискванията за паспортен и визов режим в съответните посолства.
- Договор за организирано пътуване.
- Ваучер за организирано пътуване - получава се в два екземпляра, след заплащане на пълната стойност на пътуването и заявените допълнителни услуги.
- застрахователна полица за застраховка "Медицински разходи при болест и злополука";
- за самолетните програми - поименен самолетен билет.
При неизпълнение на горепосочените условия Туроператорът не носи отговорност и всички неудобства и щети, причинени от неизпълненито, са за сметка на Потребителя.
3.6.2. да заплати в пълен обем и в установените в настоящия Договор срокове стойността на туристическите услуги;
3.6.3. да спазва законите на страната, за която пътува;
3.6.4. при пътуване или престой в страни с повишен лиск от инфекциозни заболявания - да премине съответната профилактика съгласно международните медицински изисквания.
3.7. Потребителят има право в срок от 30 дни преди датата на пътуването за резервации в България и до датата на издаването на самолетния билет за пътуване в чужбина да прехвърля правата и задълженията си по настоящия Договор на трето лице, което отговаря на всички изисквания за пътуването.
3.8. Потребителят се задължава да се яви лично в офиса, където е сключил настоящия договор, след неговото сключване и не по-късно от 7 дни преди началото на пътуването, за да му бъде предоставена предварителна информация за пътуването, съгласно изискванията на Закона за туризма, или да посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информация. В случай, че Потребителят не се яви в така определения срок и не посочи алтернативен начин за предоставяне на тази информаиция, Туроператорът не носи отговорност за неполучаването на предварителната информация.

4. Отговорност на Страните

4.1. В случай на неизпълнение или неточно изпълнение от страна на Туроператора на услугите по настоящия Договор той се задължава да компенсира на Потребителя надлежно доказаните вреди до трикратния размер на цената на пътуването, освен ако вредите се дължат на:
1. поведението на Потребителя;
2. действия на трето лице, несвързани с изпълнението на договора, които не могат да се предвидят или избегнат;
3. непреодолима сила или събитие, което не може да се предвиди или избегне от срана на Туроператора или неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на техните задължения.
В случаите на т. 2 и 3 Туроператорът са задължава да окаже съдействие на Потребителя за ограничаване на размера на вредите незабавно след информирането му.
4.2. Туроператорът може да отмени пътуването, ако не е набран необходимия минимален брой участници или ако отмяната се дължи на непреодолима сила. В тези случаи Туроператора не носи отговорност за неизпълнението на Договора и връща на Потребителя всички платени суми. При отмяна на пътуването поради непреодолима сила, Туроператорът има право да прихване съответна част от вече извършените от него разходи за отмененото пътуване, удостоверени с надлежни документи /платени застраховки, глоба за върнати билети, визови услуги и други/.
4.3. Туроператорът не носи отговорност пред Потребителя в случай на отменяне, забавяне или изменение в сроковете и условията на пътуването, които не зависят от Туроператора, а именно:
а) Анулация и забавяне на самолетни полети по технически или метеорологични причини, като при оказано съдействие от страна на туриста при закъснениее на полет и подаване на своевременна информация за часа на излитане, ТУРОПЕРАТОРЪТ ще съдейства в максимална степен за осъществяване на трансфер. В случай, че е необходимо да се заплати допълнителна сума за това, Потребителят поема ангажимента да я заплати на място на трансфериращата компания.
б) Анулация или прекъсване на пътуването от страна на Потребителя.
в) Отказ на упълномощениете органи да издадат виза на Потребителя.
г) Недопускане от страна на митническите и гранични служби Потребителят да излезе извън България или да влезе в страната на пътуването поради липса на надлежно оформени документи или извършени правонарушения.
д) При форсмажорни обстоятелства като: болести, епидемии, природни бедствия, стачки, военни действия както в страните, предмет на настоящия договор, така и в съседните им граничещи страни, заплашващи сигурността на двете страни, правителствени решения или всяко друго непредвидено или непреодолимо събитие от извънреден характер, възникнало след сключване на договора, което не може да бъде избегнато от страна на Туроператора и неговите контрагенти при добросъвестно изпълнение на задълженията им.
е) действия на трето лице, несвързано с изпълнението на Договора, които са описани на специални документи за изпълнението им, транспортни услуги, които се оформят с отделни документи за изпълнението им - билети: самолетни билети, фериботни билети, ж.п. билети, автобусни билети по редовни линии. В тези случаи, материалната и морална отговорност пред клиента носи конкретният изпълнител на услугата, като взаимоотношенията между клиента и изпълнителя са описани в конкретните документи.
4.6. Ако Туроператорът направи значителна промяна в някои от съществените клаузи от настоящия Договор, той е длъжен да уведоми веднага Потребителя. Потребителят се задължава да уведоми за решението си относно направените промени в срок от 3 дни след получаване на уведомлението от Туроператора. Потребителят може да приеме промените, което се удостоверява с допълнително писмено споразумение към договора, което уточнява тяхното отражение към цената, или да се откаже от договора, без да дължи неустойка или обезщетение. Замяна на хотела или заведение за хранене и развлечение с друг от същата или по-висока категория или класа не се счита за значителна промяна на Договора.
4.7. В случай на отказ от пътуването и прекратяване на Договора от страна на Потребителя, Туроператорът удържа следните неустойки, освен ако не е упоменато друго в конкретната оферта:
а) от деня, следващ деня на сключване на договора, до 45-я ден преди датата на заминаване - 0% неустойка от крайната цена на пътуването; от 44-ия до 31-я ден преди датата на заминаване - 30% от крайната цена на пътуването;
б) от 30-я ден до 21-я ден - 50%, от 20-я ден до 8-я ден преди датата на заминаване - 75%;
в) от 7-я ден преди датата на заминаване до деня на заминаване и при неявяване за заминаване - 100% от крайната цена на пътуване. Всяко закъснение след обявеното време за заминаване се смята за неявяване за заминаване.
4.8. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени от неизпълнение или неточно изпълнение на договора, които се дължат на потребителя, когато поради алкохолно или наркотично опианение възпрепятства изпълнението на програмата.
4.9. Туроператорът не носи отговорност и не дължи никакви компенсации или неустойки, ако поради хулигански прояви от страна на потребителя, агенцията му е отказала изпълнението на услуги или се е наложило да го отстрани изцяло от туристическата програма, като това се документира с протокол от присъстващи на място служебни лица или други туристи
4.10. Туроператорът не носи отговорност за услуги, избрани, самостоятелно организирани и заплатени от Потребителя по време на провеждане на организираното пътуване, независимо от това, дали екскурзоводът съдейства за предоставянето на услугата или не.
4.11. Туроператорът не носи отговорност за вреди, причинени на Потребителя по време на пътуването от криминални прояви на трети лица, включително кражба на вещи или багаж на потребителя. В подобни случаи екскурзоводът и агенцията съдействат на Потребителя за изпълнение на формалностите по регистрация на криминалното деяние до степен, при която не се нарушава туристическата програма на цялата група.
4.12. Туроператорът не носи отговорност и не компенсира Потребителя, ако той се е отказал от ползването на отделни услуги или по каквито и да е причини се е отклонил, не се е явил или е закъснял след обявеното време за изпълнение на програмата и поради това не е получил едни или други услуги.

5. Спорове и рекламации.

5.1. Всички спорове по изпълнение на настоящия Договор ще се решават с взаимно съгласие на страните. В случай, че съгласието не може да бъде постигнато те ще се отнасят за разглеждане в компетентен български съд.
5.2. В случай, че по време на пътуването се установят факти на неизпълнение или неточно изпълнение на условията на настоящия Договор, Потребителят се задължава незабавно и писмено да предяви претенцията си пред доставчика на услугите и да изиска и получи документ, удостоверяващ предявяването на претенцията както и в писмена или устна форма да уведоми Туроператора за предявената претенция към доставчика на услугата с оглед своевременно предприемане на мерки, които удовлетворяват всички заинтересовани страни.
5.3. В случай, че претенциите на Потребителя, свързани с качеството на предоставената услуга, не могат да бъдат удовлетворени на място при предоставянето на услугата, Потребителят има право да предяви надлежно оформена рекламация към Туроператора в писмен вид или в устна форма с явяване в офиса на Туроператора и излагане на обстоятелствата по рекламацията пред служител на Туроператора в срок не по-късно от 14 дни след края на пътуването. Потребителят е длъжен да предостави протокол (рекламация), подписан от представител на приемащата туристическа фирма или администрацията на обекта, предоставящ туристическата услуга, и от самия него. Без наличието на такъв двустранно подписан протокол или рекламация Потребителят не може да предявява каквито и да е претенции към Туроператора. Туроператорът уведомява Потребителя за своя отговор до 30 дни след депозирането на рекламацията и протокола.
5.4. В случай, че Потребителят сам прекрати участието си в организираното туристическо пътуване през времетраенето му, той няма право да претендира за възстановяването на каквито и да е суми. В този случай Потребителят сам урежда завръщането си.

6. Ред за изменение и прекратяване на Договора.

6.1. Всяка от страните има право да поиска изменение или да прекрати Договора във връзка със съществени изменения на обстоятелствата, при които е бил сключен Договорът.
6.2. При изменение на Договора задълженията на страните се запазват в изменен вид. При прекратяване на Договора задълженията на страните се прекратяват след уреждане на финансовите взаимоотношения.

Coral Blue Beach Hotel - Халкидики / Ситония, Геракини

Хотел Coral Blue Beach е построен ненатрапчиво сред красивия пейзаж на Ситония непосредствено до един от най-пленителните плажове на ХалкидикиГеракини. Курортът е разположен на Торонийския залив съвсем в началото на Ситония и се простира на 32 000 кв. м площ, изпъстрена от зеленина, борови и маслинови дървета и палми и окончаваща с частен плаж. Всички 67 реновирани стаи, бунгала и семейни апартаменти са реализирани в местните архитектурни традиции, съчетавайки елегантност и комфорт. Хотел Coral Blue Beach е подходящ за семейства и двойки, търсещи тишина и спокойствие в не твърде претенциозна атмосфера. На най-малките детският клуб ще предложи дълги часове забавление в пълна безопасност. Местоположението на Coral Blue Beach е добра отправна точка за опознаване на целия полуостров Халкидики, а Солун е на по-малко от час път.

Местоположение на Coral Blue Beach Hotel, Халкидики

Хотел Coral Blue Beach е разположен в района на Геракини - на малко над 1 км от селището - на ръкава Ситония от полуостров Халкидики. В Геракини можете да намерите всичко, което ви трябва - супермаркети, таверни, барове и други магазини. Автобусната спирка е само на 500 метра от хотела. Районът е известен с прохладата, която идва от многото зелени борове и маслиновите дървета в околността. Не пропускайте да се разходите по крайбрежния път от Геракини до Псакудия.

Хотелът е съвсем в началото на ръкава Ситония, което го прави разположен доста близо до Солун (само на 70 км) и едновременно с това го превръща в много добра изходна точка за разглеждане на целия полуостров Халкидики. Неа Мудания например - на Касандра - е само на 13 км.

Адрес: Геракини, Greece

Удобства в Coral Blue Beach Hotel

Хотел Coral Blue Beach разполага със следните удобства: паркинг, интернет кът с компютри, Wifi във всички области, ежедневно почистване на стаите, помещение за багаж, медицинско обслужване, наемане на кола, услугата трансфер с такси, информация за екскурзии. Хотелът разполага с оборудване за пинг понг и плажен волейбол.

Стаи и настаняване в Coral Blue Beach Hotel

Стандартни стаи, 23 кв.м, разположени на 1-ви етаж на основната сграда и предлагащи морска или градинска гледка. Това са стилно обзаведени светли стаи с каменни стени и са съставени от една спалня с удобно двойно и 1 единично легло, баня с душ и самостоятелен. Те могат да се настанят 4 човека чрез добавяне на допълнително легло.

Стандартни стаи лукс - просторни и стилни помещения с каменни стени и покривни греди, направени от дървен материал от Атон, удобни легла, огледало, баня и самостоятелна тераса. Те са в най-високата част на основната сграда и предлагат невероятна гледка към морето или градините на хотела. Разполагат с халати за баня и съоръжения за гладене. Поемат до 4 човека.

Мини-апартаментите се състоят от една спалня, баня с душ и тераса. Те са разположени в градината на хотела в близост до плажа. Помещението събира до 4 човека.

Бунгалата с двуетажни легла се състоят от голяма спалня и са на партерния етаж на самостоятелни сгради с каменни стени. Те предлагат стилни и функционални мебели, двуетажни легла за децата, двойно легло и минималистичен интериор, баня с душ и тераса с изглед към красивата градина на хотела. Настаняват до 4 човека.

Фамилни стаи с двуетажно легло – спалня с двойно легло и двуетажни легла за децата. Настанява до 4 човека.

Фамилни стая с междинна врата – спалня с двойно легло и двуетажно легло за децата, кухненски бокс.  

Помещенията за настаняване разполагат с: сателитна телевизия, сешоар, сейф, мини бар, Wi-Fi срещу заплащане, директна телефонна линия, собствен климатик, баня с душ, хотелски принадлежности.

Хранене, ресторанти и барове в Coral Blue Beach Hotel

Основният ресторант на Coral Blue Beach - "Thalassa", гръцката дума за "море", - разполага с веранда с изглед към плажа и морето. Сутрин се сервира американска закуска на шведска маса, а за вечеря гостите могат да се насладят на богата шведска маса с ястия от гръцката кухня с отделно меню за децата. В а ла карт ресторанта „Coral Blue“ се предлага меню с разнообразни ястия, поднесени в стилно обзаведено пространство. Специални поръчки с морски дарове могат да се предоставят след запитване.

Храненето в хотела е на база полупансион – закуска и вечеря.

За децата

Детска площадка

Плаж

Плажът е частен, с шезлонги и чадъри точно до хотела, и е част от един от най-красивите и известни плажове в Халкидики, а именно - плажа Геракини. Обширен е, с изумрудени кристални води и фин пясък.

Намаление от дата 16.07.2019

Цените в таблицата по-долу са ориентировъчни: не включват всички възможни варианти за настаняване по брой хора и в някои случаи са валидни до изчерпване на определено количество помещения по дати. Възможно е някои намаления за ранно записване или last minute отстъпки да не са отразени. За най-точна цена и проверка на наличност, моля използвайте формата за търсене по дати и брой хора или формата за резервация - работят и ще ви калкулират актуална цена!

Всички цени са за стая/апартамент на ден, с включено описаното във всяка таблица хранене.

Без такси за резервация. Безплатна анулация, освен за резервации в последния момент - проверете условията след избор на дати и услуги.

Double room for sgl
Включена закуска
17.07.
2019 - 31.07.
2019
1 възрастен 182лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
218лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
182лв
Double room for sgl
Закуска и вечеря
17.07.
2019 - 31.07.
2019
1 възрастен 202лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
243лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
202лв
Double room for sgl
Пълен пансион
17.07.
2019 - 31.07.
2019
1 възрастен 223лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
274лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
223лв
Двойна стая
Включена закуска
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 209лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 241лв
Двойна стая
Пълен пансион
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 283лв
Двойно бунгало
Включена закуска
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
214лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
268лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
214лв
3 възрастни 319лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
319лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
319лв
Двойно бунгало
Закуска и вечеря
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 250лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
250лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
250лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
310лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
250лв
3 възрастни 373лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
373лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
373лв
Двойно бунгало
Пълен пансион
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 290лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
301лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
290лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
301лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
373лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
290лв
3 възрастни 436лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
436лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
445лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 245лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
245лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
245лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
245лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
306лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
245лв
3 възрастни 331лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
331лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
331лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 281лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
281лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
281лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
281лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
351лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
281лв
3 възрастни 378лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
378лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
378лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 322лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
333лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
322лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
333лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
414лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
322лв
3 възрастни 441лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
441лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
452лв
Family room bunk bed
Включена закуска
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
256лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
256лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
256лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
256лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
256лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
256лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв
4 възрастни 256лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
256лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв
Family room bunk bed
Закуска и вечеря
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
306лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
306лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
306лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
306лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
306лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
306лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
306лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
306лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
306лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
306лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
306лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
306лв
4 възрастни 306лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
306лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
306лв
Family room bunk bed
Пълен пансион
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
358лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
369лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
369лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
349лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
358лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
380лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
349лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
369лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
380лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
380лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
389лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
369лв
4 възрастни 389лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
400лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
389лв
Double loft
Включена закуска
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 256лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
256лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
256лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
322лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
256лв
3 възрастни 346лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
346лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
346лв
Double loft
Закуска и вечеря
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 292лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
292лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
364лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
292лв
3 възрастни 394лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
394лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
394лв
Double loft
Пълен пансион
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни 335лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
344лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
335лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
344лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
427лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
335лв
3 възрастни 457лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
457лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
468лв
Фамилна стая
Включена закуска
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
367лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
367лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
367лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
367лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
367лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
367лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
367лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
367лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
367лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
367лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
367лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
367лв
4 възрастни 367лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
367лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
367лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
430лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
430лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
430лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
430лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
430лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
430лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
430лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
430лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
430лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
430лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
430лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
430лв
4 възрастни 430лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
430лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
430лв
Фамилна стая
Пълен пансион
17.07.
2019 - 31.07.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
484лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
493лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
493лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
472лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
484лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
504лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
472лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
493лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
504лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
504лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
513лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
493лв
4 възрастни 513лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
524лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
513лв

Редовна цена

Double room for sgl
Включена закуска
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
1 възрастен 214лв 166лв 137лв 103лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
256лв 198лв 164лв 124лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
214лв 166лв 137лв 103лв
Double room for sgl
Закуска и вечеря
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
1 възрастен 238лв 189лв 157лв 121лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
286лв 227лв 187лв 146лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
238лв 189лв 157лв 121лв
Double room for sgl
Пълен пансион
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
1 възрастен 259лв 209лв 178лв 142лв
1 възрастен,
1 дете 2-11 г.
315лв 259лв 218лв 178лв
1 възрастен,
1 дете 0-1 г.
259лв 209лв 178лв 142лв
Двойна стая
Включена закуска
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 247лв 191лв 164лв 117лв
Двойна стая
Закуска и вечеря
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 283лв 232лв 196лв 148лв
Двойна стая
Пълен пансион
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 326лв 274лв 238лв 191лв
Двойно бунгало
Включена закуска
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 252лв 227лв 191лв 139лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
252лв 227лв 191лв 139лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
252лв 227лв 191лв 139лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
252лв 227лв 191лв 139лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
315лв 286лв 238лв 175лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
252лв 227лв 191лв 139лв
3 възрастни 376лв 342лв 286лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
376лв 342лв 286лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
376лв 342лв 286лв 209лв
Двойно бунгало
Закуска и вечеря
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 292лв 270лв 223лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
292лв 270лв 223лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
292лв 270лв 223лв 173лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
292лв 270лв 223лв 173лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
367лв 337лв 279лв 216лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
292лв 270лв 223лв 173лв
3 възрастни 439лв 405лв 335лв 259лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
439лв 405лв 335лв 259лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
439лв 405лв 335лв 259лв
Двойно бунгало
Пълен пансион
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 335лв 313лв 265лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
344лв 322лв 277лв 225лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
335лв 313лв 265лв 214лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
344лв 322лв 277лв 225лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
430лв 400лв 342лв 279лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
335лв 313лв 265лв 214лв
3 възрастни 502лв 468лв 398лв 322лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
502лв 468лв 398лв 322лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
513лв 477лв 407лв 331лв
Family room bunk bed
Включена закуска
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
4 възрастни 301лв 227лв 182лв 144лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
301лв 227лв 182лв 144лв
Family room bunk bed
Закуска и вечеря
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
4 възрастни 360лв 286лв 238лв 193лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
360лв 286лв 238лв 193лв
Family room bunk bed
Пълен пансион
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
412лв 337лв 290лв 245лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
423лв 349лв 299лв 256лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
423лв 349лв 299лв 256лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
403лв 328лв 279лв 236лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
412лв 337лв 290лв 245лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
434лв 360лв 310лв 265лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
403лв 328лв 279лв 236лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
423лв 349лв 299лв 256лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
434лв 360лв 310лв 265лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
434лв 360лв 310лв 265лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
443лв 369лв 322лв 277лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
423лв 349лв 299лв 256лв
4 възрастни 443лв 369лв 322лв 277лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
454лв 380лв 331лв 288лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
443лв 369лв 322лв 277лв
Двойна стая супериор
Включена закуска
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 288лв 238лв 200лв 148лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
288лв 238лв 200лв 148лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
288лв 238лв 200лв 148лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
288лв 238лв 200лв 148лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
360лв 297лв 250лв 187лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
288лв 238лв 200лв 148лв
3 възрастни 389лв 319лв 270лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
389лв 319лв 270лв 200лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
389лв 319лв 270лв 200лв
Двойна стая супериор
Закуска и вечеря
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 331лв 274лв 232лв 182лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
331лв 274лв 232лв 182лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
331лв 274лв 232лв 182лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
331лв 274лв 232лв 182лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
412лв 342лв 290лв 227лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
331лв 274лв 232лв 182лв
3 възрастни 445лв 371лв 315лв 245лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
445лв 371лв 315лв 245лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
445лв 371лв 315лв 245лв
Двойна стая супериор
Пълен пансион
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 371лв 317лв 274лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
382лв 326лв 286лв 234лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
371лв 317лв 274лв 223лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
382лв 326лв 286лв 234лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
475лв 405лв 353лв 290лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
371лв 317лв 274лв 223лв
3 възрастни 508лв 432лв 376лв 308лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
508лв 432лв 376лв 308лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
517лв 443лв 387лв 317лв
Double loft
Включена закуска
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 301лв 256лв 214лв 160лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
301лв 256лв 214лв 160лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
301лв 256лв 214лв 160лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
301лв 256лв 214лв 160лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
378лв 319лв 268лв 198лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
301лв 256лв 214лв 160лв
3 възрастни 407лв 344лв 288лв 214лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
407лв 344лв 288лв 214лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
407лв 344лв 288лв 214лв
Double loft
Закуска и вечеря
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 344лв 297лв 247лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
344лв 297лв 247лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
344лв 297лв 247лв 191лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
344лв 297лв 247лв 191лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
430лв 371лв 308лв 238лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
344лв 297лв 247лв 191лв
3 възрастни 463лв 400лв 333лв 259лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
463лв 400лв 333лв 259лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
463лв 400лв 333лв 259лв
Double loft
Пълен пансион
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни 385лв 340лв 288лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 2-11 г.
396лв 351лв 299лв 243лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.
385лв 340лв 288лв 232лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
396лв 351лв 299лв 243лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
493лв 434лв 371лв 301лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
385лв 340лв 288лв 232лв
3 възрастни 526лв 463лв 396лв 319лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
526лв 463лв 396лв 319лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
538лв 475лв 405лв 331лв
Фамилна стая
Включена закуска
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
4 възрастни 432лв 376лв 292лв 209лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
432лв 376лв 292лв 209лв
Фамилна стая
Закуска и вечеря
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
4 възрастни 506лв 450лв 369лв 270лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
506лв 450лв 369лв 270лв
Фамилна стая
Пълен пансион
12.07.
2019 - 27.08.
2019
28.08.
2019 - 11.09.
2019
12.09.
2019 - 18.09.
2019
19.09.
2019 - 15.10.
2019
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
558лв 502лв 421лв 322лв
2 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
2 деца 2-11 г.
569лв 513лв 432лв 333лв
2 възрастни,
2 деца 2-11 г.
569лв 513лв 432лв 333лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.
549лв 493лв 412лв 313лв
2 възрастни,
2 деца 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
558лв 502лв 421лв 322лв
2 възрастни,
3 деца 2-11 г.
578лв 524лв 443лв 342лв
2 възрастни,
3 деца 0-1 г.
549лв 493лв 412лв 313лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.
569лв 513лв 432лв 333лв
3 възрастни,
1 дете 2-11 г.
578лв 524лв 443лв 342лв
3 възрастни,
1 дете 0-1 г.,
1 дете 2-11 г.
578лв 524лв 443лв 342лв
3 възрастни,
2 деца 2-11 г.
589лв 533лв 452лв 353лв
3 възрастни,
2 деца 0-1 г.
569лв 513лв 432лв 333лв
4 възрастни 589лв 533лв 452лв 353лв
4 възрастни,
1 дете 2-11 г.
601лв 544лв 463лв 364лв
4 възрастни,
1 дете 0-1 г.
589лв 533лв 452лв 353лв